Wiadomości z tagiem Ubezpieczenie zdrowotne  RSS
MZ o wielokrotnych składkach zdrowotnych: Bez wyjątków dla pracujących emerytów

13.06.2024 11:05

Ustawa nie nakłada na emerytów dodatkowych obciążeń, którymi nie są objęte inne grupy osób podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu. Obciążenie każdego ze zbiegających się tytułów składką na ubezpieczenie zdrowotne znajduje uzasadnienie nie tylko fiskalne, lecz również wynika z właściwości składki jako obciążenia publicznoprawnego o charakterze celowym. Niezależnie od powyższego, każdorazowe podejmowanie dodatkowej działalności może prowadzić do intensyfikacji czynności zawodowych, a ta może powodować zwiększenie ryzyka wystąpienia konieczności udzielenia świadczenia zdrowotnego - wyjaśniło Ministerstwo Zdrowia.

Składki ZUS: Dobrowolna odprawa wypłacona w związku z rozwiązaniem umowy o pracę

12.06.2024 11:00

Wypłacana pracownikowi, w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, dobrowolna odprawa pieniężna nie podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Tym samym odprawa ta również nie podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne - stwierdził ZUS w interpretacji indywidualnej.

Źródło: www.podatki.biz

Obowiązki płatnika z tytułu zapłaty zaległych składek ZUS pracownika

11.06.2024 11:01

Po stronie pracownika bądź byłego pracownika nie powstanie przychód z tytułu zapłaty przez pracodawcę zaległych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w części finansowanej przez pracownika w związku z przeprowadzoną przez ZUS kontrolą, a w konsekwencji nie będą w tym zakresie ciążyć na nim obowiązki płatnika w tym w szczególności obowiązki określone odpowiednio w art. 31 ust. 1, art. 39 ust. 1 oraz art. 42a ust. 1 ustawy o PIT.

Źródło: www.podatki.biz

Składki ZUS od premii regulaminowej

07.06.2024 11:02

Premia regulaminowa jako składnik wynagrodzenia stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracowników. Premia ta będzie również stanowić podstawę wymiaru składek, gdy z regulaminu wynagradzania nie wynika prawo pracownika do premii w okresie w którym pobiera wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy, świadczenie rehabilitacyjne. 

Źródło: www.podatki.biz

Zmiany w składce zdrowotnej. Co planuje Ministerstwo Zdrowia?

05.06.2024 11:04

W Ministerstwie Zdrowia prowadzone są prace legislacyjne dotyczące zmiany zasad obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców. Zgodnie z przygotowywanym projektem przywrócona zostanie m.in. zryczałtowana składka zdrowotna dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Przewiduje się, że poprzez wdrażane zmiany obniżona zostanie wysokość składki zdrowotnej dla 93% przedsiębiorców (niezależnie od formy opodatkowania), w tym w szczególności dla tych, którzy osiągają niskie i średnie dochody - czytamy w odpowiedzi MZ na interpelację poselską.

Źródło: www.podatki.biz

Korekta zeznania PIT i wniosek o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej po terminie

05.06.2024 11:02

Wniosek o zwrot nadpłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne można złożyć w maksymalnym terminie 1 miesiąca po upływie terminu na złożenie zeznania podatkowego. Jednocześnie przepisy mówią, że jeżeli złożona będzie korekta zeznania i z tej korekty będzie wynikał wyższy dochód należy złożyć korektę rozliczenia rocznego składki na ubezpieczenie zdrowotne. Co w przypadku, jeżeli np. we wrześniu złożę korektę zeznania i dochód się zmniejszy? Czy nie będzie można złożyć korekty DRA i wykazać niższe (prawidłowe) podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne?

Źródło: www.podatki.biz

Ubezpieczenie zdrowotne, zasiłek i wsparcie z urzędu pracy. Czy można zarejestrować się bez kolejki?

05.06.2024 9:51

Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy to krok, który może przynieść wiele korzyści osobom pozostającym bez zatrudnienia. Od ubezpieczenia zdrowotnego po dostęp do zasiłków i wsparcia w poszukiwaniu pracy, urzędy pracy oferują szeroki zakres usług, które mogą znacząco poprawić sytuację bezrobotnego. Jakie możliwości niesie za sobą uzyskanie statusu osoby bezrobotnej i jakie są konkretne procedury związane z rejestracją?

Źródło: praca.gazetaprawna.pl

ZUS zwraca nadpłatę składki zdrowotnej. Zbliża się termin złożenia wniosku

29.05.2024 18:51

ZUS zwraca nadpłatę składki zdrowotnej. Zbliża się termin złożenia wnioskuZUS zwróci nadpłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne. Żeby otrzymać zwrot nadpłaty, przedsiębiorcy muszą złożyć wniosek o jej zwrot.

Źródło: www.infor.pl

Składki ZUS: Zwrot kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia członków rady nadzorczej

29.05.2024 11:02

Kwoty wypłacone członkom rady nadzorczej, którzy odbywają podróż służbową z miejsca zamieszkania do miejsca posiedzenia rady nadzorczej w postaci kosztów zakwaterowania, wyżywienia oraz podróży nie uwzględnia się w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne do wysokości określonej w rozporządzeniu w sprawie należności z tytułu podróży służbowej.

Źródło: www.podatki.biz

ZUS: Roczna składka zdrowotna z działalności przy ubezpieczeniu w KRUS

21.05.2024 11:04

Jeśli przedsiębiorca, w danym roku, spełniał warunki do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników na podstawie art. 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, to do obliczenia rocznej składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej nie uwzględnia przychodów za ww. okres.

Źródło: www.podatki.biz

reklama
Kontakt z nami