Podatki  RSS
[26.06.2024] Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

Podatek od dochodów spółek (tzw. Estoński CIT) to idealna forma opodatkowania dla spółek, których udziałowcami są osoby fizyczne. Mimo, iż ciągle są wątpliwości co do niektórych zagadnień związanych z tym podatkiem, takich jak ukryte zyski oraz wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą, Estoński CIT to zdecydowanie najbardziej optymalna forma opodatkowania podatkiem CIT. Proponujemy Państwu kompleksowe szkolenie na którym przedstawimy zasady opodatkowania, korzyści oraz pułapki jakie czekają na podatników, a także postaramy się rozwiać wszystkie Państwa wątpliwości w tym zakresie. Jak zawsze będziecie Państwo mieli nieograniczoną czasowo możliwość zadawania pytań i uzyskania na nie odpowiedzi.

Tagi: CIT, Dzieci
Źródło: www.podatki.biz

[27.06.2024] Szkolenie on-line: Środki trwałe w ujęciu bilansowym i podatkowym (KSR 11)

#zrodlo
Szkolenie prezentuje zasady ujmowania, wyceny i likwidacji środków trwałych, techniki dokonywania odpisów amortyzacyjnych, wzory dokumentów oraz praktyczne wskazówki. Materiał szkolenia uwzględnia wymogi wynikające ze Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości nr 11 "Środki trwałe". W trakcie szkolenia omówione zostaną: zasady organizacji gospodarki i dokumentacji środków trwałych, metody amortyzacji, procedury związane z zaprzestaniem ujmowania środków trwałych w ewidencji.

Źródło: www.podatki.biz

Nowa ustawa o ochronie sygnalistów już z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał nową ustawę o ochronie sygnalistów. Przepisy, które wejdą w życie za kilka miesięcy, mają kompleksowo uregulować kwestie zgłaszania różnych naruszeń prawa, a jednocześnie zapewnić zgłaszającym odpowiedni poziom ochrony. Co ważne, finalna wersja ustawy w katalogu obszarów, w których można będzie dokonywać zgłoszeń, nie obejmuje regulacji prawa pracy.

Źródło: www.podatki.biz

Zwolnienia podatkowe dla instytutów badawczych będą ograniczone

#zrodlo
Zakres zwolnienia podmiotowego instytutów badawczych z podatku od nieruchomości zostanie ograniczony - wynika z projektu nowelizacji, który przygotowano w resorcie finansów. W efekcie wyeliminowana zostać ma możliwość korzystania ze zwolnienia przez instytuty w przypadkach niewykorzystywania nieruchomości albo ich części na realizację ich zadań podstawowych. Analogiczne zmiany dotyczyć będą też podatku rolnego i leśnego.

Źródło: www.podatki.biz

Od lipca pisma ws. wiążących informacji tylko w formie elektronicznej

#zrodlo
Z początkiem lipca br. dojdzie do elektronizacji wiążących informacji stawkowych, akcyzowych oraz o pochodzeniu w II instancji i w trybach nadzwyczajnych. Jak podkreśla resort finansów, zmiany wynikają z nowelizacji ustawy o podatku VAT. Obowiązek korzystania z elektronicznej formy obejmie pisma dotyczące wiążących informacji WIS, WIA, WIP i WIT.  

Tagi: Ustawy, VAT
Źródło: www.podatki.biz

Handel apeluje o reformę ws. VAT od darowizn produktów przemysłowych

#zrodlo
Parlament Europejski powinien w nowej kadencji zająć się dyrektywą VAT w kontekście przekazywania darowizn produktów przemysłowych - przekonuje Polska Izba Handlu (PIH), która już kilka lat temu apelowała o zmiany w prawie. Jak podkreśla branża, obecne regulacje sprawiają, że w praktyce przedsiębiorcy nie mają opłacalnej ekonomicznie możliwości oddawania niesprzedanych produktów potrzebującym, bo za oddane towary należy odprowadzać podatek VAT.

Źródło: www.podatki.biz

[02.07.2024] Szkolenie on-line: Rozliczanie podatku VAT w JST

#zrodlo
Jednostki samorządu terytorialnego (JST) to szczególnego rodzaju podatnicy podatku VAT, wymagający uwzględnienia specyfiki prowadzonej przez nie działalności. Proponujemy Państwu kompleksowe szkolenie: Rozliczanie podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego w 2024 roku z uwzględnieniem najnowszych zmian przepisów oraz orzecznictwa sądów administracyjnych, które uwzględnia tę specyfikę oraz obejmuje pełny zakres zagadnień, mający zastosowanie w JST. Program szkolenie przewiduje omówienie zarówno ogólnych zasad podatku VAT jak i instytucji dedykowanych JST np. prewspółczynnik, którego liczenie zaprezentowane zostanie na przykładach. Szkolenie obejmuje również m.in. zagadnienia charakterystyczne dla JST jak np. konsekwencje wyroku TS UE w zakresie rozliczania OZE i azbestu oraz planowane zmiany w podatku VAT jak np. obligatoryjna e-faktura i system KSeF w JST.

Tagi: VAT
Źródło: www.podatki.biz

Umowa o współpracy, rozliczenie wpływów i podstawa opodatkowania VAT

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała korzystną interpretację indywidualną, która rzuca światło na kwestie rozliczenia podatku VAT w przypadku współpracy pomiędzy przedsiębiorcami. Interpretacja dotyczy przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, specjalizującego się w produkcji filmów publikowanych na jego kanale w znanym serwisie filmowym.

Tagi: VAT
Źródło: www.podatki.biz

VAT: Ustalanie podstawy opodatkowania przy transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi

#zrodlo
Ustawa VAT przewiduje możliwość ustalenia podstawy opodatkowania przez organy podatkowe w oparciu o ceny rynkowe w przypadku, gdy transakcja jest dokonywana pomiędzy podmiotami powiązanymi i jeżeli okaże się, że powiązania te miały wpływ na ustalenie wynagrodzenia z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług.

Tagi: Ustawy, VAT
Źródło: www.podatki.biz

Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług

Przedsiębiorca, który ma siedzibę lub stałe miejsce wykonywania działalności na terytorium Polski i zatrudnia pracowników, może ich tymczasowo kierować do pracy na terytorium innego państwa Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Szwajcarii w ramach usług świadczonych za granicą. Skierowanie do pracy w tym trybie to delegowanie w ramach świadczenia usług. Można je stosować:

Źródło: www.podatki.biz

PKPiR krok po kroku (5) - Wprowadzenie do przychodów

#zrodlo
Wiesz już, jak skonstruowana jest PKPiR i jakie jest przeznaczenie poszczególnych kolumn. Począwszy od tego odcinka zaczniemy omawiać poszczególne kategorie zdarzeń gospodarczych - zaczynając od informacji ogólnych, żeby w dalszej kolejności móc przejść do szczegółów i wyjątków.

Źródło: www.podatki.biz

Księgi handlowe krok po kroku (6) Miejsce prowadzenia, otwieranie, zamykanie i składniki ksiąg

#zrodlo
Co do zasady księgi rachunkowe prowadzone są przez jednostkę. Ustawa o rachunkowości dopuszcza jednak możliwość powierzenia prowadzenia ksiąg rachunkowych innym podmiotom. Artykuł 11 ust. 2 ustawy wskazuje, że jednostka może powierzyć prowadzenie ksiąg rachunkowych podmiotom uprawnionym do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w tym zakresie z innego państwa członkowskiego.

Tagi: Ustawy
Źródło: www.podatki.biz

Czytanie sprawozdań finansowych (6) Porównywalność przy zmianie polityki rachunkowości

#zrodlo
Odnosząc się do kwestii porównywalności, warto sprawdzić, czy nie nastąpiła zmiana polityki rachunkowości pomiędzy okresami. Przypomnijmy, że w myśl przepisów o rachunkowości, zwłaszcza art. 5 ust. 1 i art. 10 ust. 1, oraz MSR 8 przyjęte przez jednostkę zasady (polityka) rachunkowości obejmują wybrane przez jednostkę rozwiązania określające między innymi zasady klasyfikacji i grupowania zdarzeń, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego i prezentacji (wykazywania lub ujawniania) w sprawozdaniu finansowym. 

Źródło: www.podatki.biz

Wiążąca Informacja Stawkowa - ochrona nie tylko dla wnioskodawcy

#zrodlo
Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) to decyzja administracyjna, w której Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej określa jaka stawka VAT jest właściwa dla wskazanego przez ciebie towaru lub usługi lub prawidłową klasyfikację w przypadku złożenia wniosku zawierającego żądanie sklasyfikowania towaru albo usługi na potrzeby stosowania przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, innych niż dotyczących określenia stawki podatku. Warto wiedzieć, że jeśli zastosujesz się do decyzji WIS, która została wydana dla innego podmiotu, ale dotyczy towaru lub usługi tożsamej z twoją działalnością, również będziesz korzystać z ochrony prawnej, jaką daje WIS.

Tagi: Ustawy, VAT
Źródło: www.podatki.biz

Wyjeżdżasz za granicę? Sprawdź, co możesz przywieźć bez cła i podatku

Zwolnione z należności celnych przywozowych są towary znajdujące się w bagażu osobistym podróżnych przyjeżdżających z państw trzecich w ramach następujących norm w transporcie:

Źródło: www.podatki.biz

Dziennik Ustaw i Monitor Polski - co nowego w przepisach 

#zrodlo
17 czerwca 2024 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano: ustawę o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, jednolity tekst rozporządzenia w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy oraz jednolity tekst ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Natomiast 13 czerwca br. ukazała się ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy, której celem jest wzmocnienie ochrony pracowników przed substancjami szkodliwymi w miejscu pracy, rozszerzając jej zakres na substancje reprotoksyczne.

Źródło: www.podatki.biz

Wkrótce zmiany dotyczące JPK_V7

Resort finansów przygotował projekt zmian w zakresie JPK_V7, które są związane z przesunięciem w czasie wejścia w życie obowiązku e-fakturowania w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). W praktyce do 1 lutego 2026 r. wykazywanie numeru KSeF faktury w JPK_VAT z deklaracją będzie mieć charakter fakultatywny.

Tagi: VAT, Faktury
Źródło: www.podatki.biz

Wysokie koszty pracy coraz większą przeszkodą dla biznesu

#zrodlo
Rząd powinien uważniej wsłuchiwać się w głos środowiska przedsiębiorców - twierdzi Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców (RMŚP), który zwraca uwagę na to, że obecnie główną barierą dla firm są wysokie koszty pracy. Na problem z kosztami wskazuje aż 86 proc. firm. Jak ocenia RMŚP, sytuacja pogorszy się jeszcze bardziej po zapowiedzianej na 2025 r. podwyżce płacy minimalnej do 4626 zł.

Źródło: www.podatki.biz

Warunki zaliczania spółek jawnych do podatników CIT budzą wątpliwości

#zrodlo
Konieczne jest doprecyzowanie warunków zaliczania spółek jawnych do podatników CIT - wskazują eksperci Konfederacji Lewiatan. Część spółek jawnych została objęta podatkiem CIT już ponad 3 lata temu, ale ich status jako podatników CIT nadal budzi pewne wątpliwości. Środowisko przedsiębiorców apeluje o doprecyzowanie przepisów i wydanie interpretacji podatkowej.

Tagi: CIT, Fed
Źródło: www.podatki.biz

Procedura nadmiernego deficytu. Jakie będą realne konsekwencje?

#zrodlo
Komisja Europejska uznała za uzasadnione wszczęcie wobec Polski procedury nadmiernego deficytu. To konsekwencja przekroczenia dopuszczalnego poziomu 3 proc. w relacji do PKB. Eksperci wskazują, że rząd będzie musiał przygotować propozycje cięć budżetowych i/lub podnieść podatki w celu zwiększenia dochodów państwa.

Źródło: www.podatki.biz

Podstawowe prawa podatnika

#zrodlo
W zalewie szczegółowych informacji o zmianach, nowościach, problemach i interpretacjach często zapominamy, że podatnicy mają nie tylko obowiązki. Przysługują nam też prawa, których przestrzegania musimy się rutynowo domagać. Oto zestawienie praw podstawowych. 

Tagi: Prawo
Źródło: www.podatki.biz

Nieruchomość do użytku firmowego i prywatnego - prawo do odliczenia VAT

#zrodlo
Podstawowym warunkiem nabycia prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek ponoszonego wydatku z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Jednak przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie precyzują, jaki związek musi istnieć pomiędzy zakupami a sprzedażą, żeby podatnik mógł skorzystać z prawa do odliczenia. 

Źródło: www.podatki.biz

E-commerce i podatki (3) - Działalność gospodarcza a sprzedaż prywatna na gruncie VAT

#zrodlo
Kwestia odróżnienia działalności gospodarczej od sprzedaży prywatnej w obrębie handlu internetowego nie jest sprawą oczywistą. Zarówno ustawa PIT, jak i ustawa VAT, wskazują jedynie na ogólne przesłanki wskazujące na wykonywanie działalności gospodarczej. Niestety są to przesłanki sformułowane bardzo ogólnie i nie odnajdziemy w przepisach żadnych precyzyjnych wyjaśnień co do sposobu ich interpretacji.

Źródło: www.podatki.biz

Kryptowaluty (2) Czy kryptowaluta jest legalna?

#zrodlo
Skoro wirtualna waluta nie przystaje do żadnej z przedstawionych w pierwszym odcinku definicji środków płatniczych i instrumentów finansowych, to czy w ogóle jej posiadanie i handel jest legalny?

Tagi: Handel
Źródło: www.podatki.biz

Poradnik dla zatrudniających do pracy wakacyjnej

#zrodlo
W trakcie wakacji wiele młodych osób podejmuje pracę na krótkie okresy, finansując w ten sposób pozostałą część czasu wolnego od nauki. Warto pamiętać, że chętny do podjęcia wakacyjnej pracy jako pracownik młodociany musi mieć co najmniej ukończoną ośmioletnią szkołę podstawową oraz posiadać świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca, którą chce wykonywać, nie zagraża jego zdrowiu.

Źródło: www.podatki.biz

Kontrole podatkowe mikroprzedsiębiorców - nie więcej niż 6 dni w roku

Zastępca Szefa KAS  wydał 22 lutego 2024 r. zalecenie dla wszystkich dyrektorów izb administracji skarbowej dotyczące kontroli podatkowych podejmowanych wobec mikroprzedsiębiorców, aby w przypadku wszczęcia i przeprowadzenia kontroli podatkowych czas ich trwania nie przekraczał w roku 6 dni wliczanych do limitu czasu kontroli.  

Źródło: www.podatki.biz

VAT w obrocie międzynarodowym (9) Wprowadzenie do WNT

#zrodlo
W tej lekcji będziemy mówili o wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów. To transakcja będąca swego rodzaju odbiciem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. 

Tagi: VAT
Źródło: www.podatki.biz

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

#zrodlo
Klauzula generalna znajduje zastosowanie do czynności dokonanej głównie w celu osiągnięcia korzyści podatkowej lub gdy jednym z głównych celów było osiągnięcie takiej korzyści, jeżeli korzyść ta jest sprzeczna z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu.

Tagi: Ustawy
Źródło: www.podatki.biz

Nowe definicje budowli i budynku w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych

#zrodlo
Do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wprowadzone zostaną nowe przepisy dotyczące definicji budowli i budynku. Definicje mają mieć autonomiczny charakter, co oznacza, że nie będą się odwoływać do przepisów pozapodatkowych. Zmiany, która mają zlikwidować pojawiające się wątpliwości interpretacyjne, wejdą w życie z początkiem 2025 r.

Źródło: www.podatki.biz

Podatek tonażowy stanie się szerzej dostępny

#zrodlo
Ministerstwo Infrastruktury zamierza poszerzyć możliwości stosowania podatku tonażowego zamiast podatku dochodowego CIT. Danina będzie mogła być stosowana także wobec statków pod banderą innego kraju Unii Europejskiej lub kraju należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przewiduje się ponadto możliwość objęcia podatkiem tonażowym także zarządców statków, a nie tylko armatorów.

Tagi: CIT
Źródło: www.podatki.biz

reklama
Polecamy
Handel apeluje o reformę ws. VAT od darowizn produktów przemysłowych

#zrodlo
Parlament Europejski powinien w nowej kadencji zająć się dyrektywą VAT w kontekście przekazywania darowizn produktów przemysłowych - przekonuje Polska Izba Handlu (PIH), która już kilka lat temu apelowała o zmiany w prawie. Jak podkreśla branża, obecne regulacje sprawiają, że w praktyce przedsiębiorcy nie mają opłacalnej ekonomicznie możliwości oddawania niesprzedanych produktów potrzebującym, bo za oddane towary należy odprowadzać podatek VAT.

Źródło: www.podatki.biz

reklama
Kontakt z nami